Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Articorq

Bij een bestelling in de webshop van Articorq moet u akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Leest u deze zorgvuldig door om in de toekomst misverstanden uit de weg te gaan.

Artikel 1. Defenities: 
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘Articorq‘: de onderneming die onder de handelsnaam ‘Articorq Trading BV’ gedreven wordt en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Arnhem onder nummer K.v.K. 08017167. ‘articorq.nl’ (zoals in www.articorq.nl) is een handelsnaam van Articorq.
Onder ‘klant’ wordt verstaan: eenieder die via een van de websites van Articorq of in de showroom een overeenkomst aangaat met Articorq. (zie 3.2). 
Onder ‘orderbevestiging’ wordt verstaan: de orderbevestiging zoals omschreven in artikel 3.2 van deze voorwaarden. 
Onder ‘Artikel’ wordt verstaan: het artikel of de artikelen die door het sluiten van een overeenkomst tussen Articorq en de klant door www.articorq.nl of een andere website of de showroom van Articorq binnen een overeengekomen termijn geleverd dienen te worden en waarvoor een bepaalde prijs betaald dient te worden. 
Onder ‘voorwaarden’ wordt verstaan: deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opvraagbaar via de website: www.articorq.nl. Beheerder van deze website is: Articorq Trading BV. De opbouw van de website: www.articorq.nl zorgt ervoor dat gedeponeerde voorwaarden nooit kunnen worden verwijderd, er kunnen enkel nieuwe versies worden toegevoegd.

Artikel 2. Toepasselijkheid: 
2.1: Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de websites van Articorq gesloten worden en waarbij Articorq partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en Articorq middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze voorwaarden, accepteert de klant deze voorwaarden. 
2.2: Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Articorq worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 
2.3: Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Articorq worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Articorq ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 
2.4: Articorq heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. 

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten: 
3.1: Alle aanbiedingen van Articorq zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Articorq behoudt zich het recht om aanbiedingen in te trekken. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. 
3.2: De overeenkomst tussen Articorq en de klant komt tot stand op het moment nadat deze laatste: 
* (a) middels een checkbox op de website akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden; 
* (b) een bestelling heeft geplaatst op een van de websites van Articorq middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website: www.articorq.nl (webshop);
*(c) hierop van Articorq op zijn of haar e-mailadres een bevestiging heeft ontvangen dat Articorq de bestelling heeft ontvangen (de `orderbevestiging`). Indien van Articorq in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst nagekomen wordt, zal de orderbevestiging niet verstuurd worden. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand;
*(d) een volledig ingevuld bestelformulier in de showroom van Articorq;
*(e) een bestelling telefonisch of per email heeft doorgegeven, waarbij deze door een medewerk(st)er wordt opgenomen en bevestigd.
De overeenkomst bevat alle tussen de klant en Articorq gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Articorq
3.3: Alle aanbiedingen gedaan op de website van Articorq zijn vrijblijvend, totdat een orderbevestiging is ontvangen. Indien Articorq de aankoopprijs van het artikel dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van uitspraak van de rechter, zal de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte worden gesteld. Deze heeft in dat geval de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Articorq te melden.
3.4: De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: 
* (a) een omschrijving van het artikel dat door de klant gekocht is en het aantal van die gekochte artikelen; 
* (b) de prijs van het artikel; 
* (c) de naam; het adres waar het (de) artikel(en) naar toe gestuurd word(t)(en) (geen postbus), en het factuuradres (indien anders dan woonadres en/of afleveradres; ook geen postbus); 
* (d) het e-mailadres en telefoonnummer van Articorq waar de klant met vragen over zijn of haar bestelling terecht kan. 
3.5: De administratie van Articorq geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Articorq verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Articorq verrichte leveringen. Articorq erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens. 

Artikel 4. Prijzen en betalingen:
4.1: De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro`s, inclusief BTW en exclusief behandel- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
4.2: Op alle bestellingen wordt - afhankelijk van de betaalmethode - een bijdrage in de handeling en verzendkosten in rekening gebracht: 
4.3: Alle facturen zullen door de klant vooraf worden betaald, zonder korting of compensatie, voor zowel leveringen binnen en buiten Nederland, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Eerder zal het bestelde product niet worden geleverd.

Artikel 5. Transport en Transportkosten:
5.1: Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro`s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 
5.2: Articorq brengt verzendkosten in rekening:
Brievenbus Post 2KG: €3,65
Pakket post 2-10KG: €6,95
Pakket post 10-30KG: €13,25
Pallet vracht: €75,-
Bij leveringen onder rembours wordt € 7,50 in rekening gebracht. Dit zijn geen verzendkosten. Articorq behoudt zich het recht de voorwaarden ten aanzien van de verzendkosten te wijzigen, echter nooit bij een lopende bestelling. 
5.3: Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde artikel is voor Articorq. Op het moment van aflevering van het artikel gaat het risico van het artikel op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Articorq kunnen worden uitgesloten. 

Artikel 6. Levering/leveringstermijnen: 
6.1: De door Articorq opgegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. 
6.2: Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De klant heeft de bevoegdheid om zijn bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden als de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant niet redelijkerwijs kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. 
6.3: Eventueel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 werkdagen nadat Articorq het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort. 
6.4: De door Articorq opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
6.5: De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de klant. 
6.6: Articorq behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. Bij de overige betaalmethodes worden doorgaans geen kosten voor nalevering berekend. 

Artikel 7. Afkoelingsperiode: 
7.1: Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Articorq te ontbinden. Dit is alleen mogelijk indien het product ongeopend, en het product ongebruikt is. Indien de klant de overeenkomst met Articorq wil ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Articorq te melden. De klant dient het product - na overleg met Articorq - te versturen naar een door Articorq vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Articorq heeft het recht om producten die door de klant zonder toestemming van Articorq, of ongefrankeerd verzonden producten te weigeren of de kosten hiervan in rekening te brengen aan de klant. 
7.2: Maatwerk kurkvloeren en/of wanden welke ingekleurd cq. voorbehandeld zijn met verf en/of lijm zoals gewenst door de klant, kunnen nimmer geretourneerd worden. 
7.3: Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Articorq heeft herroepen, zal Articorq deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Articorq het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. 
7.4: Articorq behoudt het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Articorq of de leverancier van het product) is beschadigd. 
7.5: Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Articorq schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Articorq de klant hiervan schriftelijk (per brief of e-mail) in kennis stellen. Articorq heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. 

Artikel 8. Niet goed, Geld terug: 
8.1: Indien binnen 14 dagen nadat de klant het artikel heeft ontvangen, het artikel een gebrek blijkt te vertonen, heeft de klant twee mogelijkheden: (a) hij of zij kan Articorq schriftelijk (via brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het artikel; of (b) hij of zij kan de overeenkomst met Articorq ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) te melden. 
8.2: Indien de klant Articorq vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het artikel, moet hij of zij het artikel aan Articorq terugsturen. Articorq zal binnen 5 dagen na de terugontvangst beoordelen of het artikel te herstellen is, en de klant dit schriftelijk meedelen. Is dit het geval, dan zal Articorq het product binnen 20 werkdagen na ontvangst, (doen) herstellen of vervangen en aan de klant terugsturen. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het artikel, en het aan de klant terugsturen van het artikel, komen voor rekening van Articorq, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het artikel dan wel het gebrek aan het artikel aan de klant te wijten is of anderszins voor diens rekening en risico is. In dat geval is Articorq niet verplicht het gebrek aan het artikel te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het artikel. Articorq zal het artikel dan in dezelfde toestand terugzenden als die waarin zij het product van de klant ontvangen heeft. Is het artikel niet herstelbaar, en is de reden hiervan de klant op geen enkele manier verwijtbaar, dan kan hij of zij kiezen of hij of zij het terug wil ontvangen, dan wel zijn of haar geld terug wenst. Op dat moment treedt artikel 6.3 in werking 
8.3: Indien de klant de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dient hij of zij het artikel onmiddellijk aan Articorq te retourneren, op de door Articorq aangegeven wijze. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Articorq. De aankoopprijs van het artikel zal binnen 10 werkdagen op de rekening van de klant teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

Artikel 9. Garanties: 
Op de door Articorq geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet. Kosten voor het terugsturen van eventueel niet functionerende producten worden niet vergoed. 

Artikel 10. Privacy: 
10.1: De persoonsgegevens die Articorq registreert, worden uitsluitend gebruikt om de gesloten overeenkomst te kunnen nakomen. Pas na vooraf verkregen toestemming kan Articorq deze gegevens ook gebruiken om de klant persoonlijk gerichte aanbiedingen te doen. 
10.2: De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die de klant zelf invult in het bestelformulier wanneer hij of zij een artikel bestelt of heeft besteld. 
10.3: Articorq zal persoonlijke gegevens van klanten niet aan derden verstrekken. 
10.4: De klant kan zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Articorq te richten. Articorq zal hem of haar dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van de bij Articorq aanwezige persoonsgegevens. Indien de klant van mening is dat zijn of haar persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient hij of zij dit schriftelijk (via brief of e-mail) te melden, waarbij hij of zij aangeeft dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien de klant wenst dat zijn of haar persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld worden, geeft hij of zij in het bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van die persoonsgegevens aan. Articorq zal in alle gevallen de instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij het bedrijf hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Articorq de persoonsgegevens uit het bestand verwijderen.

Artikel 11. Klachten: 
11.1: Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Articorq serieus in behandeling worden genomen. 
11.2: De klant dient een klacht kenbaar te maken aan Articorq (gegevens staan vermeld in artikel 12 van deze Voorwaarden). 
11.3: Articorq zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Articorq zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Artikel 12. Klantenservice van Articorq Trading BV:
Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met: Articorq Trading BV, Ganzenweg 8, 3898LK Zeewolde, telefoon (0341-268410/ 06-51497253), e-mail: klantenservice@articorq.nl.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenregeling: 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Koopvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

Artikel 14. Product Acceptatie:
Voor zichtbare gebreken tijdens het leggen geldt: indien u de vloer installeert, accepteert u de vloer en zullen er geen producten en legkosten vergoed worden.

Artikel 15. Vloer/wand verwarming & Vloer/wand verkoeling:
Articorq geeft garantie op uw kurkvloer of wand die wordt gebruikt op vloer verwarming/koeling of wand verwarming/koeling. Hiervoor dient u zicht te houden aan het opstook protocol dat wij hanteren:

Parket en Vloerverwarming
Steeds meer nieuwbouwwoningen worden voorzien van vloerverwarming. Om te beginnen in de woonkamer natuurlijk. Uit onderzoeken is gebleken dat kurkvloeren hiervoor geschikt zijn. Er dient het opwarmingsprotocol te worden gevolgd, welke wordt gegeven door de fabrikant van het vloerverwarmingssysteem.
Algemene werkwijze Vloerverwarming en kurk:
Bij dekvloeren met vloerverwarming dient het opstookprotocol te allen tijden gevolgd te worden alvorens er verlijmd kan worden. Onderstaand protocol wordt algemeen gehanteerd. Mocht de installateur van de vloerverwarming/vloerkoeling een afwijkend protocol hanteren, dan dient u deze te volgen.
Hier volgt het opstookprotocol:
Dag 1: aanvangstemperatuur in het systeem van 20 °C
Dag 2: opstoken naar 25 °C
Dag 3: opstoken naar 30 °C
Dag 4: opstoken naar 35 °C
Dag 5: opstoken naar 40 °C
Dag 6: opstoken naar 45 °C (maximale temperatuur)
*Al naar gelang van de laagdikte van de dekvloer, wordt de maximale temperatuur vastgehouden (gemiddeld 5 cm = 5 dagen)
Dag 7: max. temp. 45 °C
Dag 8: max. temp. 45 °C
Dag 9: max. temp. 45 °C
Dag 10: max. temp. 45 °C
Dag 11: max. temp. 45 °C
Dag 12: afstoken naar 40 °C
Dag 13: afstoken naar 35 °C
Dag 14: afstoken naar 30 °C
Dag 15: afstoken naar 25 °C
Dag 16: afstoken naar 20 °C
Dag 17: uitschakelen
Dag 18: uitgeschakeld
Dag 19: installeren van de vloer
*48 uur na het installeren mag de vloer weer worden opgestookt naar aanvangstemperatuur en vervolgens 2 graden per dag.
Na het volgen van dit protocol dienen de nodige inspecties gedaan te worden zodat bepaald kan worden hoe gelijmd kan worden. Let wel dat het restvochtpercentage bij vloeren met vloerverwarming aan een strengere eis voldoen (1,8% CM bij zandcement / 0,3%CM anhydriet).
Bovenstaand advies is gebaseerd op de meest voorkomende handelwijze in de markt. Aan bovenstaand advies kunnen geen rechten worden ontleend.
Tips voor vloerwarming en parket
Leg geen vloerkleed/karpet op een parketvloer met vloerverwarming. Deze veroorzaakt plaatselijk temperatuursverhoging. Bij zwevend leggen altijd dampfolie gebruiken i.v.m. eventuele condens of lekkages

Articorq Trading BV


Articorq
www.articorq.nl
Ganzenweg 8 
3898LK Zeewolde
Nederland
0230-260410
06-51497253
info@articorq.nl